उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 760.28 KB
फलफूल नर्सरी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० 1.65 MB
अनुदानग्राहीहरुको विवरण, आ.व.२०७९-८० 1.15 MB
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सारांश, २०७९-८० 17.15 MB
प्रस्तावको सम्क्षिप्त ढाँचाहरु- आ व २०८०-81 मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको 577.88 KB
निवेदनको ढाँचा 556.38 KB
बार्षिक कार्यक्रम २०८०/८१ 3.93 MB
साना व्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ 828.61 KB
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि, २०७७ 1.34 MB
स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ 453.82 KB
साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ 646.98 KB
विशेष बाली प्रवर्धन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७८ 208.88 KB
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ (पहिलोो संशोधन) 1.95 MB
विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ 190.55 KB
ग्रामिण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ 160.35 KB
बिज बृद्धि तथा विउविजनमा आत्मनिर्भरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ 792.96 KB
स्याउ, ओखर र खुर्पानी खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्_चालन मापदण्ड, 2079 1.27 MB
बीउ विजन ऐन, 2045 241.58 KB
विउविजन नियमावली, २०६९ 246.53 KB
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन-२०७५ 594.57 KB